Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου 2014 17:41

Ύλη Τεχνολογικής κατεύθυνσης 2014

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

την υπόλοιπη ύλη του 2014

 

Φυσική

 Από το βιβλίο «Φυσική» της Γ’ τάξης Γενικού Λυκείου Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης των 

Ιωάννου Α., Ντάνου Γ. κ.α., έκδοση 2013, όπως ακριβώς ορίζεται για τη Φυσική της Θετικής 

Κατεύθυνσης. 

Χημεία

Από το βιβλίο «Χηµεία» της Γ΄ Τάξης Γενικού Λυκείου Τεχνολογικής Κατεύθυνσης των Σ. Λιοδάκη, 

∆. Γάκη κ.ά., έκδοση 2013. 

 

Κεφάλαιο 1 Οξέα– Βάσεις και Ιοντική ισορροπία, εκτός από: 

α) την ισχύ οξέων – βάσεων και µοριακή δοµή της παραγράφου 1.2 (σ. 10-12) 

β) την ογκοµέτρηση ασθενούς οξέος µε ισχυρή βάση και την ογκοµέτρηση ασθενούς βάσης 

 µε ισχυρό οξύ της παραγράφου 1.6 (σ. 38-40) 

γ) την παράγραφο 1.7 γινόµενο διαλυτότητας (σ. 42- 48). 

 

Κεφάλαιο 3 Οργανική χηµεία, εκτός από: 

α) την παράγραφο 3.1 Στερεοϊσοµέρεια (εναντιοστερεοµέρεια και διαστερεοµέρεια) (σ. 101-114) 

β) την αρωµατική υποκατάσταση της παραγράφου 3.2 (σ. 121-122) 

γ) την παράγραφο 3.3 οργανικές συνθέσεις-διακρίσεις (σ. 130-146). 

 

Βιοχημεία

Από το βιβλίο “Βιοχηµεία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης” της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου των 

Γιαλούρη Π., Μποσινάκου Αικ., Σίδερη ∆., έκδοση 2013. 

 

Κεφάλαιο 2 Αµινοξέα – Πεπτίδια 

Κεφάλαιο 3 Πρωτεΐνες 

Κεφάλαιο 4 Ένζυµα, µόνο οι ενότητες 4.1, 4.2, 4.3 και 4.9 

Κεφάλαιο 5 Νουκλεϊνικά οξέα 

Κεφάλαιο 7 Βασικές αρχές µεταβολισµού, εκτός από την ενότητα 7.4 

Κεφάλαιο 8 Σάκχαρα, εκτός από την ενότητα 8.3 

Κεφάλαιο 9 Μεταβολισµός των σακχάρων, µόνο οι ενότητες 9.1, 9.2, 9.3 και 9.4 

 

Σηµείωση 

Στην εξεταστέα-διδακτέα ύλη δεν περιλαµβάνονται: 

α) τα ένθετα-παραθέµατα (κείµενα σε πράσινο φόντο), τα κείµενα υπό τον τίτλο ‘’Γνωρίζεις ότι’’ και 

οι χηµικοί τύποι που βρίσκονται µέσα σε πλαίσιο. 

β) το περιεχόµενο των αριθµηµένων εικόνων που συνοδεύει το κείµενο και συµβάλλει στην 

κατανόησή του. ∆εν απαιτείται η αποµνηµόνευσή του. 

γ) όσα αναφέρονται υπό τον τίτλο ‘’Ας ερευνήσουµε …’’, στο τέλος κάθε κεφαλαίου, τα οποία 

αποτελούν προτάσεις για συνθετικές-δηµιουργικές εργασίες των µαθητών. 

 

Μαθηματικά

Από το βιβλίο «Μαθηµατικά Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης» της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου 

των Ανδρεαδάκη Στ., κ.α., έκδοση 2013, όπως ακριβώς ορίζεται για τα Μαθηµατικά Θετικής Κατεύθυνσης

 

Αρχές Οργάνωσης & Διοικ. Επιχειρ.

Από το Βιβλίο: «Αρχές Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών» της Γ΄ τάξης 

Γενικού Λυκείου Τεχνολογικής Κατεύθυνσης των ∆. Μπουραντά, Α. Βάθη, Χ. Παπακωνσταντίνου, 

Π. Ρεκλείτη, έκδοση 2013. 

 

Κεφάλαιο 1: Επιχειρήσεις και Οργανισµοί 

1.2 Η Επιχείρηση (σελ. 25-29) 

1.3 Λειτουργίες της επιχείρησης (σελ. 30-34) 

1.4 Η Επιχείρηση και το Περιβάλλον της (σελ. 34-37) 

1.5 Η Αποτελεσµατικότητα των Επιχειρήσεων (σελ. 37-43) 

 

Αναπτ. Εφαρμογών σε Προγραμματιστ. Περιβάλλον

Από το βιβλίο «Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον» της Γ΄ τάξης Γενικού 

Λυκείου Τεχνολογικής Κατεύθυνσης των Α. Βακάλη, Η. Γιαννόπουλου, Ν. Ιωαννίδη, Χ. Κοίλια, 

Κ. Μάλαµα, Ι. Μανωλόπουλου, Π. Πολίτη, έκδοση 2013. 

1. Ανάλυση προβλήµατος 

 1.1 Η έννοια πρόβληµα. 

 1.2 Κατανόηση προβλήµατος. 

 1.3 ∆οµή προβλήµατος. 

 1.4 Καθορισµός απαιτήσεων. 

 1.5 Κατηγορίες προβληµάτων. 

 1.6 Πρόβληµα και υπολογιστής. 

 

2. Βασικές Έννοιες Αλγορίθµων 

 2.1 Τι είναι αλγόριθµος. 

 2.3 Περιγραφή και αναπαράσταση αλγορίθµων. 

 2.4 Βασικές συνιστώσες/ εντολές ενός αλγορίθµου. 

 2.4.1 ∆οµή ακολουθίας. 

 2.4.2 ∆οµή Επιλογής. 

2.4.3 ∆ιαδικασίες πολλαπλών επιλογών (αφαιρείται η τελευταία πρόταση της σελίδας 36 

«Αν οι διαφορετικές επιλογές … στο παράδειγµα που ακολουθεί», που αναφέρεται στην 

πολλαπλή επιλογή, καθώς και το παράδειγµα 5 Επιλογή ορίων, σελ. 37). 

 2.4.4 Εµφωλευµένες ∆ιαδικασίες. 

 2.4.5 ∆οµή Επανάληψης 

 

3. ∆οµές ∆εδοµένων και Αλγόριθµοι 

 3.1 ∆εδοµένα 

 3.2 Αλγόριθµοι+ ∆οµές ∆εδοµένων =Προγράµµατα 

 3.3 Πίνακες 

 3.4 Στοίβα 

 3.5 Ουρά 

 3.6 Αναζήτηση 

 3.7 Ταξινόµηση 

 

7. Βασικά στοιχεία προγραµµατισµού 

 7.1 Το αλφάβητο της ΓΛΩΣΣΑΣ 

 7.2 Τύποι δεδοµένων 

 7.3 Σταθερές 

 7.4 Μεταβλητές 

 7.5 Αριθµητικοί τελεστές 

 7.6 Συναρτήσεις 

 7.7 Αριθµητικές εκφράσεις 

 7.8 Εντολή εκχώρησης 

 7.9 Εντολές εισόδου-εξόδου

 7.10 ∆οµή προγράµµατος 

 

8. Επιλογή και επανάληψη 

 8.1 Εντολές Επιλογής 

 8.1.1 Εντολή ΑΝ 

 8.2 Εντολές επανάληψης 

 8.2.1 Εντολή ΟΣΟ...ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ 

 8.2.2 Εντολή ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ 

 8.2.3 Εντολή ΓΙΑ...ΑΠΟ...ΜΕΧΡΙ 

 

Οι ενότητες 3.4 και 3.5 εξετάζονται µόνο ως θεωρία. 

 

Σηµείωση 

Οι µαθητές θα µπορούν να διατυπώνουν τις λύσεις των ασκήσεων των εξετάσεων είτε σε 

οποιαδήποτε µορφή παράστασης αλγορίθµου είτε σε «ΓΛΩΣΣΑ», όπως αυτή ορίζεται και 

χρησιµοποιείται στο διδακτικό εγχειρίδιο. Ασκήσεις ή παραδείγµατα του βιβλίου µαθητή ή του 

τετραδίου µαθητή που χρησιµοποιούν την ΕΠΙΛΕΞΕ, η οποία έχει εξαιρεθεί, θα αντιµετωπίζονται 

µε τη χρήση άλλης δοµής επιλογής. 

 

Ηλεκτρολογία

Από το βιβλίο «Ηλεκτρολογία» της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου Τεχνολογικής Κατεύθυνσης των 

Α. Βιδιαδάκη, Χ. Κανελλόπουλου, Α. Μπινιάρη, Γ. Χατζαράκη, έκδοση 2013. 

 

1. Ηλεκτρικά κυκλώµατα – Μετρήσεις 

 1-1 Νόµος του Ohm 

 1-2 Νόµοι του Kirchoff 

 1-3 Βασικές εφαρµογές του νόµου του Ohm και των νόµων του Kirchoff 

 1-3.1 Συνδεσµολογία αντιστάσεων 

 1-3.2 Συνδεσµολογία πηγών τάσης 

 1-3.3 ∆ιαιρέτες τάσης και ρεύµατος 

 1-4 Εναλλασσόµενο ρεύµα 

 1-5 Παραγωγή εναλλασσόµενου ρεύµατος – εναλλασσόµενης τάσης 

 1-6 Ενεργός ένταση και ενεργός τάση 

 1-7 ∆ιανυσµατική παράσταση εναλλασσόµενου ρεύµατος 

 1-8 Βασικά κυκλώµατα στο εναλλασσόµενο ρεύµα 

 1-8.1 Ωµική αντίσταση στο Ε. Ρ. 

 1-8.2 Πηνίο στο Ε. Ρ. 

 1-8.3 Πυκνωτής στο Ε. Ρ. 

 1-9 Σύνθετα κυκλώµατα – Σύνθετη αντίσταση 

 1-9.1 Κύκλωµα RL σε σειρά 

 1-9.2 Κύκλωµα RLC σε σειρά – Συντονισµός σειράς 

 1-10 Ισχύς στο εναλλασσόµενο ρεύµα 

 

4. Ηλεκτρονικά 

 Γενικά 

 4-1 Ηλεκτρική Αγωγιµότητα 

 4-2 Αγωγιµότητα των ηµιαγωγών 

 4-2.1 Ενδογενείς ή αυτοτελείς ηµιαγωγοί 

 4-2.2 Ηµιαγωγοί πρόσµιξης 

4-3 Επαφή p-n 

 4-3.1 Πόλωση της επαφής p-n 

 4-3.2 Χαρακτηριστική καµπύλη της επαφής p-n 

 4-4 Κρυσταλλοδίοδος επαφής 

 4-5 Εφαρµογές των διόδων 

 4-5.1 Μετατροπή της εναλλασσόµενης τάσης (ac) σε συνεχή τάση (dc) 

 4-5.2 Οπτικοηλεκτρονικές διατάξεις 

 4-6 Κρυσταλλοτρίοδος (transistor) 

 4-6.1 Λειτουργία του τρανζίστορ 

 4-7 Ενισχυτής 

 4-7.1 Χαρακτηριστικά ενισχυτών 

 4-10 Ολοκληρωµένα κυκλώµατα (Integrated Circuits, IC) 

 4-11 Ερωτήσεις – Ασκήσεις (όσες αντιστοιχούν στην ύλη) 

 4-12 Ψηφιακά Ηλεκτρονικά (Digital Electronics) 

 4-13 Πραγµατοποίηση ψηφιακών κυκλωµάτων 

 4-14 Συστήµατα αρίθµησης 

 4-16 Άλγεβρα Boole 

 4-17 Λογικές Πύλες (Gates) 

 

Σηµείωση 

Στην εξεταστέα-διδακτέα ύλη συµπεριλαµβάνονται οι εφαρµογές, οι ερωτήσεις, οι ασκήσεις και τα 

προβλήµατα, που αντιστοιχούν στην παραπάνω διδακτέα-εξεταστέα ύλη και που περιέχονται στο 

βιβλίο της «Ηλεκτρολογίας».

Διαβάστηκε 563 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου 2014 18:34