Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου 2014 18:04

Ύλη Θετικής Κατεύθυνσης 2014

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

την υπόλοιπη ύλη του 2014

 

Ύλη Θετικής Κατεύθυνσης 2014

Φυσική

Από το βιβλίο «Φυσική» της Γ’ τάξης Γενικού Λυκείου Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης των 

Ιωάννου Α., Ντάνου Γ. κ.α., έκδοση 2013. 

 

1. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ – ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ 

1-1 Εισαγωγή. 

1-2 Περιοδικά φαινόµενα. 

1-3 Απλή αρµονική ταλάντωση. 

1-4 Ηλεκτρικές ταλαντώσεις. 

1-5 Φθίνουσες ταλαντώσεις. 

1-6 Εξαναγκασµένες ταλαντώσεις. 

1-7 Σύνθεση ταλαντώσεων. 

 

2. ΚΥΜΑΤΑ 

2-1 Εισαγωγή. 

2-2 Μηχανικά κύµατα. 

2-3 Επαλληλία ή υπέρθεση κυµάτων. 

2-4 Συµβολή δύο κυµάτων στην επιφάνεια υγρού. 

2-6 Παραγωγή ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων. 

2-8 Το φάσµα της ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας. 

2-9 Ανάκλαση και διάθλαση. 

 

4. ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 

4-1 Εισαγωγή. 

4-2 Οι κινήσεις των στερεών σωµάτων. 

4-3 Ροπή δύναµης. 

4-4 Ισορροπία στερεού σώµατος. 

4-5 Ροπή αδράνειας. 

4-6 Θεµελιώδης νόµος της στροφικής κίνησης. 

4-7 Στροφορµή 

4-8 ∆ιατήρηση της στροφορµής. 

4-9 Κινητική ενέργεια λόγω περιστροφής. 

4-10 Έργο κατά τη στροφική κίνηση. 

 

5. ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ 

5-1 Εισαγωγή. 

5-2 Κρούσεις. 

5-3 Κεντρική ελαστική κρούση δύο σφαιρών. 

5-4 Ελαστική κρούση σώµατος µε άλλο ακίνητο πολύ µεγάλης µάζας. 

 

Σηµείωση 

Τα ένθετα που περιλαµβάνονται στα διδακτικά βιβλία δεν αποτελούν εξεταστέα-διδακτέα ύλη. 

 

Χημεία

 

Από το βιβλίο «Χηµεία» της Γ΄ Τάξης Γενικού Λυκείου Θετικής Κατεύθυνσης των Σ. Λιοδάκη, ∆. 

Γάκη κ.ά., έκδοση 2013. 

 

Κεφάλαιο 1 

 Ηλεκτρονιακή δοµή των ατόµων και ο περιοδικός πίνακας, 

εκτός από: 

α) Τα στοιχεία µετάπτωσης (σ. 21-22) της παραγράφου 1.3 

β) Την ηλεκτρονιοσυγγένεια της παραγράφου 1.4 (σ. 26) 

γ) Τα σχήµατα µορίων - θεωρία VSEPR της παραγράφου 1.5 (σ. 32-35). 

ΑΔΑ: ΒΛΩΥ9-ΦΧΠ 10

 

Κεφάλαιο 3 Οξέα – Βάσεις και Ιοντική ισορροπία, 

εκτός από: 

α) την ισχύ οξέων – βάσεων και µοριακή δοµή της παραγράφου 3.2 (σ. 99-101) 

β) την παράγραφο 3.6 ∆είκτες - ογκοµέτρηση (σ. 122-130) 

γ) την παράγραφο 3.7 Γινόµενο διαλυτότητας (σ. 131-137). 

 

Κεφάλαιο 5 

 Οργανική χηµεία, 

εκτός από: 

α) το επαγωγικό φαινόµενο της παραγράφου 5.1 (σ. 199 -200), 

β) την παράγραφο 5.2 Στερεοϊσοµέρεια (εναντιοστερεοµέρεια και διαστερεοµέρεια) (σ. 201 -214) 

γ) την αρωµατική υποκατάσταση της παραγράφου 5.3 (σ. 221-222) 

δ) τους µερικούς µηχανισµούς οργανικών αντιδράσεων της παραγράφου 5.3 (σ. 230-236) 

ε) την παράγραφο 5.4 (οργανικές συνθέσεις – διακρίσεις) (σ. 237- 253). 

 

Μαθηματικά

 

 Από το βιβλίο «Μαθηµατικά» της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης 

των Ανδρεαδάκη Στ., κ.α., έκδοση 2013. 

 

ΜΕΡΟΣ Α 

 

Κεφάλαιο 2 Μιγαδικοί αριθµοί 

Παρ. 2.1 Η έννοια του Μιγαδικού Αριθµού. 

Παρ. 2.2 Πράξεις στο σύνολο C των Μιγαδικών. 

Παρ. 2.3 Μέτρο Μιγαδικού Αριθµού. 

 

ΜΕΡΟΣ Β 

 

Κεφάλαιο 1 Όριο - Συνέχεια συνάρτησης 

Παρ. 1.1 Πραγµατικοί αριθµοί. 

Παρ. 1.2 Συναρτήσεις. 

Παρ. 1.3 Μονότονες συναρτήσεις- Αντίστροφη συνάρτηση. 

Παρ. 1.4 Όριο συνάρτησης στο x0∈ R 

Παρ. 1.5 Ιδιότητες των ορίων, χωρίς τις αποδείξεις της υποπαραγράφου "Τριγωνοµετρικά όρια" 

Παρ. 1.6 Μη πεπερασµένο όριο στο x0∈R 

Παρ. 1.7 Όριο συνάρτησης στο άπειρο. 

Παρ. 1.8 Συνέχεια συνάρτησης. 

 

Κεφάλαιο 2 ∆ιαφορικός Λογισµός 

Παρ. 2.1 Η έννοια της παραγώγου, χωρίς την υποπαράγραφο "Κατακόρυφη εφαπτοµένη" 

Παρ. 2.2 Παραγωγίσιµες συναρτήσεις- Παράγωγος συνάρτηση. 

Παρ. 2.3 Κανόνες παραγώγισης, χωρίς την απόδειξη του θεωρήµατος που αναφέρεται 

 στην παράγωγο γινοµένου συναρτήσεων. 

Παρ. 2.4 Ρυθµός µεταβολής. 

Παρ. 2.5 Θεώρηµα Μέσης Τιµής ∆ιαφορικού Λογισµού. 

Παρ. 2.6 Συνέπειες του Θεωρήµατος Μέσης Τιµής. 

Παρ. 2.7 Τοπικά ακρότατα συνάρτησης, χωρίς την απόδειξη του θεωρήµατος της σελίδας 

 262 και χωρίς το θεώρηµα της σελίδας 264 (κριτήριο της 2ης παραγώγου). 

Παρ. 2.9 Ασύµπτωτες - Κανόνες De l’ Hospital. 

 

Παρατηρήσεις 

Η διδακτέα- εξεταστέα ύλη θα διδαχτεί σύµφωνα µε τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας. 

Τα θεωρήµατα, οι προτάσεις, οι αποδείξεις και οι ασκήσεις που φέρουν αστερίσκο δε διδάσκονται 

και δεν εξετάζονται. 

Οι εφαρµογές και τα παραδείγµατα των βιβλίων δεν εξετάζονται ούτε ως θεωρία ούτε ως ασκήσεις, 

µπορούν, όµως, να χρησιµοποιηθούν ως προτάσεις για τη λύση ασκήσεων ή την απόδειξη άλλων 

προτάσεων. 

∆εν αποτελούν εξεταστέα-διδακτέα ύλη όσα θέµατα αναφέρονται στην εκθετική και λογαριθµική 

συνάρτηση. 

 

Βιολογία

 

Από το βιβλίο ‘’Βιολογία’’ της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου Θετικής Κατεύθυνσης των Αλεπόρου-

Μαρίνου Β., Αργυροκαστρίτη Α., Κοµητοπούλου Α., Πιαλόγλου Π., Σγουρίτσα Β., έκδοση 2013. 

 

Κεφάλαιο 1 «Το γενετικό υλικό». 

 

Κεφάλαιο 2 «Αντιγραφή, έκφραση και ρύθµιση της γενετικής πληροφορίας», εκτός από την 

 ενότητα «Γονιδιακή ρύθµιση» (σ. 40-42). 

 

 Κεφάλαιο 4 «Τεχνολογία του ανασυνδυασµένου DNA», εκτός από τις υποενότητες 

«Κλωνοποίηση του mRNA …», «Υβριδοποίηση των νουκλεϊνικών οξέων …» και 

«Η αλυσιδωτή αντίδραση πολυµεράσης (PCR) επιτρέπει τον επιλεκτικό 

πολλαπλασιασµό αλληλουχιών DNA» (σ. 60-61). 

 

Κεφάλαιο 7 «Αρχές και µεθοδολογία της Βιοτεχνολογίας», εκτός από την υποενότητα «Η 

 παραγωγή της πενικιλίνης αποτελεί σηµαντικό σταθµό στην πορεία της 

 Βιοτεχνολογίας» (σ. 111-112). 

 

Κεφάλαιο 8 «Εφαρµογές της Βιοτεχνολογίας στην Ιατρική», εκτός από τις ενότητες 

 «Εµβόλια» και «Αντιβιοτικά». 

 

Κεφάλαιο 9 «Εφαρµογές της Βιοτεχνολογίας στη γεωργία και την κτηνοτροφία». 

 

Σηµείωση 

Στην εξεταστέα-διδακτέα ύλη δεν περιλαµβάνονται: 

α) όλα τα ένθετα-παραθέµατα, τα οποία σκοπό έχουν να δώσουν τη δυνατότητα επιπλέον 

πληροφόρησης των µαθητών, ανάλογα µε τα ενδιαφέροντά τους, σε θέµατα που αναδεικνύουν τη 

σχέση της επιστήµης της Βιολογίας και των εφαρµογών της µε όλους τους τοµείς της κοινωνικής 

ζωής. 

β) οι χηµικοί τύποι, οι οποίοι συνοδεύουν το κείµενο και συµβάλλουν στην κατανόησή του, σε 

καµία όµως περίπτωση δεν απαιτείται η αποµνηµόνευσή τους. 

γ) όσα αναφέρονται υπό τον τίτλο ‘’Ας ερευνήσουµε …’’, στο τέλος κάθε κεφαλαίου και τα οποία 

αποτελούν προτάσεις για συνθετικές-δηµιουργικές εργασίες των µαθητών. 

 

Διαβάστηκε 476 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου 2014 18:33