Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου 2014 17:23

Ύλη Θεωρητικής Κατεύθυνσης 2014

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

την υπόλοιπη ύλη του 2014

 

Αρχαία Ελληνικά

 Ι. ∆Ι∆ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

Από το βιβλίο «Αρχαία Ελληνικά, Φιλοσοφικός Λόγος», της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου Θεωρητικής 

Κατεύθυνσης, των Μ. Κοπιδάκη, ∆. Λυπουρλή, κ.ά., έκδοση 2013. 

 

Α. Εισαγωγή 

 

Ι. Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ 

 σ. 34-39 (Κεφ. ∆2: Οι φιλοσοφικές ιδέες του Σωκράτη. ∆ιαλεκτική, µαιευτική, ειρωνεία. Η 

αναζήτηση των ορισµών, η επαγωγική µέθοδος και η ηθική. Κεφ. ∆3: Η δίκη και ο θάνατος του 

Σωκράτη). 

 

ΙΙ. Ο ΠΛΑΤΩΝ σ. 40-42 (κεφ. Ε1: Ο βίος του). 

 

ΙΙΙ. Πλάτωνος Πρωταγόρας: 

 α) σ. 49-52 (Α. Η διάρθρωση του διαλόγου και τα πρόσωπα: «Εισαγωγή…» έως και 

«Η απάντηση του Πρωταγόρα…») 

β) σ. 56-57 (Β. Η φιλοσοφική σηµασία του διαλόγου). 

 

IV. Πλάτωνος Πολιτεία: Εισαγωγή στην Πολιτεία 

 α) σ. 92-93 (1. Νεανικές φιλοδοξίες και απογοητεύσεις, 2. Η συγγραφή της Πολιτείας και 

3. Η σκηνοθεσία και τα πρόσωπα του διαλόγου) 

 β) σ. 96-102 (6. Οι τρεις τάξεις, 8. Η αγωγή των φυλάκων, 12. Οι φιλόσοφοι-βασιλείς, 13. Η 

δικαιοσύνη και 14. Οι φαύλες πολιτείες). 

 γ) σ. 113 (Η αλληγορία του σπηλαίου). 

ΑΔΑ: ΒΛΩΥ9-ΦΧΠ 7

 

V. 

 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ (Βίος και έργα): 

 α) σ. 139-141 («Πότε και πού γεννήθηκε ο Αριστοτέλης-Λίγα λόγια για την καταγωγή του» και 

«Ο Αριστοτέλης στην Ακαδηµία του Πλάτωνα: µαθητής πρώτα, δάσκαλος στη συνέχεια») 

 β) σ. 145-149 («Ο Αριστοτέλης στη Μακεδονία: δάσκαλος του Αλεξάνδρου», «Επιστροφή του 

Αριστοτέλη στην Αθήνα: αρχίζει η τρίτη περίοδος της φιλοσοφικής του δραστηριότητας. Ο 

Αριστοτέλης διδάσκει στο Λύκειο» και «Ο Αριστοτέλης εγκαταλείπει οριστικά την Αθήνα-Το τέλος 

της ζωής του»). 

 

VI. Αριστοτέλη Ηθικά Νικοµάχεια, σ. 151-153 

 

VII. Αριστοτέλη Πολιτικά, σ. 178-179 

 

Β. Κείµενα 

 

 Ι. ΠΛΑΤΩΝ 

 Πρωταγόρας: οι ενότητες 1, 4, 5, 6 και 7. 

 Πολιτεία: οι ενότητες 11, 12 και 13. 

 

 

ΙΙ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 

 Ηθικά Νικοµάχεια: οι ενότητες: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και 9. 

 Πολιτικά: οι ενότητες: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19 και 20. 

ΙΙ. Α∆Ι∆ΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

 1. ΚΕΙΜΕΝΟ 

Αδίδακτο πεζό κείµενο αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων της αττικής διαλέκτου. 

 

2. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ – ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ 

α. Η ύλη που περιλαµβάνεται στα βιβλία του Γυµνασίου «Αρχαία Ελληνική Γλώσσα», Α΄, Β΄, 

Γ΄ Γυµνασίου, έκδοση 2013. 

β. Ολόκληρη η ύλη που περιλαµβάνεται στο βιβλίο της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου «Εγχειρίδιο 

Γλωσσικής ∆ιδασκαλίας», έκδοση 2013 (ενότητες 1-21). 

 

Νεοελληνική Λογοτεχνία

Από το βιβλίο «Νεοελληνική Λογοτεχνία» της Γ΄ Τάξης Γενικού Λυκείου Θεωρητικής Κατεύθυνσης 

των Κ. Ακρίβου, ∆. Αρµάου κ.ά, έκδοση 2013. 

 

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ (ΠΟΙΗΣΗ-ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ) 

1. ∆ιονύσιος Σολωµός, «Ο Κρητικός» 

2. Γεώργιος Βιζυηνός, «Το αµάρτηµα της µητρός µου» 

3. Αλέξανδρος Παπαδιαµάντης, «Όνειρο στο κύµα» 

4. Ποιήµατα για την ποίηση 

• Κωνσταντίνος Π. Καβάφης, «Μελαγχολία του Ιάσωνος Κλεάνδρου ποιητού εν Κοµµαγηνή 

595 µ .Χ.» 

• Κωνσταντίνος Π. Καβάφης, «Ο ∆αρείος» 

• Γιώργης Παυλόπουλος, «Τα Αντικλείδια» 

5. «Σελίδες του Γ. Ιωάννου» 

• «Μες στους προσφυγικούς συνοικισµούς» 

 6. Η ποιήτρια Κική ∆ηµουλά 

• «Σηµείο Αναγνωρίσεως» 

 

ΑΔΑ: ΒΛΩΥ9-ΦΧΠ 8

Σηµείωση 

Τα λογοτεχνικά κείµενα (ποιητικά-πεζά) που περιλαµβάνονται στην εξεταστέα-διδακτέα ύλη θα 

διδαχθούν µε τη σειρά που δίνονται παραπάνω, η οποία καθορίζεται από: 

α) τη χρονολογική σειρά των κειµένων, σύµφωνα µε την κατάταξή τους στην Ιστορία της 

Νεοελληνικής Λογοτεχνίας και 

β) το είδος τους, µε στόχο την εναλλαγή ποίησης και πεζογραφίας, ώστε να διατηρείται το 

 

ενδιαφέρον των µαθητών. 

 

Ιστορία

Από το βιβλίο “Θέµατα Νεοελληνικής Ιστορίας” Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου Θεωρητικής Κατεύθυνσης 

των Γ. Μαργαρίτη, Αγ. Αζέλη, Ν. Ανδριώτη, Θ. ∆ετοράκη, έκδοση 2013. 

 

Ι. Η ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 

(1821-1936). 

 Β. Χειραφέτηση και αναµόρφωση (1844-1880), σ. 70-79 

 Γ. ∆ικοµµατισµός και εκσυγχρονισµός (1880-1909), σ. 80-88 

 ∆. Ανανέωση - ∆ιχασµός (1909-1922), σ. 89-98 

 

ΙΙ. ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α (1821-1930) 

Πρόσφυγες στην Ελλάδα κατά τον 20ο

 αιώνα, σ. 137 

Β. Η Μικρασιατική καταστροφή, σ. 144-152 

 Γ. Η αποκατάσταση των προσφύγων, σ. 153-159 

 ∆. Η αποζηµίωση των ανταλλαξίµων και η ελληνοτουρκική προσέγγιση, σ. 160-162 

 Ε. Η ένταξη των προσφύγων στην Ελλάδα, σ. 163-169 

 

ΙΙΙ. ΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΑΠΟ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΚΑΤΑ ΤΟ 19ο ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 

20ου ΑΙΩΝΑ. 

Ε. Η περίοδος της αυτονοµίας και η ένωση της Κρήτης µε την Ελλάδα, σ. 206-220 

 

IV. ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ 

∆. Ο Παρευξείνιος Ελληνισµός το 19ο

 και 20ο

 αιώνα, σ. 245-254

Λατινικά

Από το βιβλίο «Λατινικά» της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου Θεωρητικής Κατεύθυνσης, των Μ. Πασχάλη 

-Γ. Σαββαντίδη, έκδοση 2013. 

 

Κείµενα - Γραµµατική - Συντακτικό 

Τα κείµενα των ενοτήτων 21-50, εκτός των ενοτήτων 22, 26, 33, 35, 39, 40, 46 και 50, από τις 

οποίες θα διδαχθούν µόνο τα γραµµατικά και συντακτικά φαινόµενα. 

Τα γραµµατικά και συντακτικά φαινόµενα που περιλαµβάνονται σ' όλες τις ενότητες (21-50) του 

διδακτικού εγχειριδίου της τάξης αυτής. 

Επίσης, στην εξεταστέα-διδακτέα ύλη συµπεριλαµβάνονται τα γραµµατικά και συντακτικά 

φαινόµενα που περιέχονται και στις είκοσι ενότητες του βιβλίου «Λατινικά» της Β΄ τάξης Γενικού 

Λυκείου των Μ. Πασχάλη - Γ. Σαββαντίδη, έκδοση 2013. 

 

Διαβάστηκε 480 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου 2014 18:34
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: Ύλη Τεχνολογικής κατεύθυνσης 2014 »